Ile kosztuje docieplenie budynku i jakie formalności trzeba załatwić?

By knauf_insulation
Maj 03, 2022

Docieplenie przegród budowlanych to zagadnienie dotyczące nowych obiektów jak również aspekt termomodernizacji tych już istniejących. Przy nowych budynkach docieplenie stanowi nieodłączną część projektu budowlanego jest przeliczone i dokładne opisane zarówno w części opisowej jak również rysunkowej projektu architektoniczno- budowlanego. Przy termomodernizacji istniejących obiektów najczęściej przedsięwzięcie traktowane jest jako przebudowa, która podlega również przepisom budowlanym.

Ile kosztuje docieplenie budynku ?

Docieplenie domu to przedsięwzięcie, które ma na celu zredukowanie zużycia energii. Do elementów podlegających zastosowaniu termoizolacji należą ściany fundamentowe, podłoga na gruncie, ściany oraz dach. Dla każdego z tych elementów należy zastosować materiały spełniające minimalne wymagania przepisów. Do najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych należą wełna i styropian. Do ocieplenia fundamentów zwykle używamy twardego styropianu ekstrudowanego XPS, przy pozostałych elementach budynku sprawdzi się wełna szklana bądź skalna. Oprócz najpopularniejszych metod termoizolacji występują również inne systemy takie jak izolacje nadmuchowe czy wręcz gotowe pustaki wypełniane materiałem termoizolacyjnym w środku. Cena ocieplenia domu uwzględnia ceny materiałów budowlanych jak również robocizny. Dom to inwestycja na pokolenia, dlatego nie warto oszczędzać na obu tych elementach. Odpowiednio dobrane materiały termoizolacyjne o wysokiej jakości zapewnią trwałość i niezmienność w czasie projektowanego rozwiązania, który przełoży się na niższe ceny za ogrzewanie. Nawet najlepsze materiały budowlane wymagają fachowego montażu, warto więc wybierać wykonawców z doświadczeniem, którzy mogą pochwalić się wieloma udanymi realizacjami lub wykonawców z polecenia. Warto też zwrócić uwagę czy członkowie ekip budowlanych uczestniczyli w szkoleniach producentów i zweryfikować posiadane kwalifikacje pytając o certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Przy problemach w znalezieniu wykonawcy warto również posiłkować się informacją od producenta. Zwykle firmy oferujące rozwiązania termoizolacyjne posiadają bazę rekomendowanych wykonawców.

Dotacje na docieplenie budynku

Przy rosnących cenach energii, węgla i gazu warto zainwestować w dobrą izolację termiczną, aby koszt eksploatacji budynku był na niższym poziomie. Relatywnie koszt materiałów termoizolacyjnych w skali budynku nie jest duży, a to właśnie te produkty mają największy wpływ na oszczędność energii w naszym domu. Przy termomodernizacji budynku można również skorzystać z dotacji rządowej w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” czy ulgi termomodernizacyjnej. Dodatkowe instrumenty spowodują, że zwrot inwestycji w termoizolację nastąpi dużo szybciej. Warto więc zainwestować w ocieplenie budynku a nie tylko przyczyni się do zmniejszenia rachunków za energię, ale również do redukcji emisji CO2. Odnośnie programu „Czyste Powietrze” najlepiej zasięgnąć informacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w gminie. Dodatkowo warto zajrzeć na stronę internetową NFOŚ gdzie zamieszczony jest regulamin i warunki programu. Ulgę termoizolacyjną możemy rozliczyć w naszym PIT a dokładne informacje znajdziemy na rządowej stronie wsparcia podatkowego w tym zakresie.

Docieplenie przegród budynku

Od początku 2021 roku zmieniły się postanowienia Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian dla inwestorów było zaostrzenie współczynników przenikania ciepła dla przegród pionowych i dachu. Dla zewnętrznych ścian budynków mieszkalnych współczynnik przenikania ciepła zmniejszono z U=0,23 W/(m2K) do U=0,20 W/(m2K) a dla dachu odpowiednio z 0,18 W/(m2K) do 0,15 W/(m2K). Bardziej restrykcyjne współczynniki przenikania ciepłą przełożą się wprost na większą grubość bądź lepsze parametry materiału termoizolacyjnego. Grubość izolacji dla spełnienia obecnych WT U=0,20 W/(m2K) w zależności od jej parametrów termicznych jak również rodzaju ściany nośnej będzie wahać się od 12 do 20 cm. Przy domach pasywnych, gdzie parametry są bardziej restrykcyjne niż w przepisach, grubości te będą dochodziły do 25 cm

Docieplenie budynku formalności

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków: użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych:

 

1.Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), jest mniejsza lub równa wartości maksymalnej…

 

2. Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

Wymagania minimalne uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia- czyli między innymi wymaganiami określonymi w punkcie drugim niniejszego artykułu.

Docieplenie budynku zgłoszenie czy pozwolenie ?

Zgodnie z informacjami zawartymi w Art. 29 Ustawy Prawo Budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków nieprzekraczających 12 m. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m. Dodatkowo zgodnie z informacjami zawartymi w Art. 5 w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. 

Warto pamiętać jeszcze o jednej kwestii – właściciele lub nabywcy starszych nieruchomości powinni sprawdzić przed podjęciem prac związanych z termomodernizacją obiektu czy budynek nie został wpisany do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków. W takim przypadku przedsięwzięcie powinno zostać skonsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Posiadacze zabytków mogą również skorzystać z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinasowanie prac przy zabytku. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego - osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Inwestor może uzyskać do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz do 100% nakładów, w przypadku zabytku o wyjątkowej wartości historycznej ect. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w programie MKiDN "Ochrona Zabytków" wynosi 25 000 zł.