Oznakowanie CE a Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPD)

By Anonim
Czerwiec 27, 2013

Oznakowanie CE a Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPD)
Od 1 marca 2003 r. produkowane fabrycznie wyroby termoizolacyjne do budynków można zgodnie z prawem wprowadzać do obrotu, jeżeli spełniają one wymogi Dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych (CPD). Założono jednocześnie, że wyroby opatrzone znakiem CE są automatycznie uznawane za zgodne z tą dyrektywą.

Znak CE można umieścić na samym produkcie, na dołączonej do niego etykiecie, na jego opakowaniu albo w dowolnych dokumentach towarzyszących wyrobowi, takich jak dowód dostawy. Znak CE składa się nie tylko z logo CE, ale uwzględnia także dane dostawcy, dwie ostatnie cyfry roku produkcji, numer europejskiego certyfikatu zgodności, dane notyfikowanej jednostki badawczej lub certyfikującej oraz odpowiednie specyfikacje techniczne wraz z klasami właściwości.

Znak CE jest widocznym oznaczeniem „przydatności” wyrobu do użycia zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)
Obowiązująca Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (CPD) zostanie wycofana z dniem 30 czerwca 2013 r., a zastąpi ją Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Rozporządzenie CPR zostało opracowane na podstawie dyrektywy CPD, zaś jego celem jest przełamanie barier w handlu wyrobami budowlanymi na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z dniem 1 lipca 2013 roku wejdzie w życie obowiązek umieszczania przez producentów znaku CE na wszystkich wyrobach objętych zakresem zharmonizowanych Norm Europejskich (hEN) lub Europejskich Aprobat Technicznych (ETA).

Zharmonizowane Normy Europejskie (hEN)
•    Obowiązują zasadniczo dla wszystkich standardowych wyrobów budowlanych

Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA)
•    Zazwyczaj stosowane do wyrobów innowacyjnych

Oba rodzaje dokumentów zawierają metody oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)
Najważniejszym elementem Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP), która zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat charakterystyki wyrobu. Opracowując deklarację, producent wyrobu bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Deklaracja DoP zapewnia także przejrzystość informacji na temat produktu, ponieważ są one łatwo dostępne pod adresem URL (strony internetowej), który będzie podawany na etykietach lub opakowaniach wyrobów i będzie odsyłał klientów bezpośrednio do deklaracji dotyczącej danego wyrobu.

Produkty Knauf Insulation a Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)
Należy zwrócić uwagę, że produkty opatrzone znakiem CE teraz lub przed 1 lipca 2013 r. uznaje się automatycznie za zgodne z rozporządzeniem.

W przypadku produktów wyprodukowanych po 1 lipca 2013 r. odsyłacz do Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) zostanie zamieszczony na etykiecie produktu.

Jeżeli wyrób został wyprodukowany przed 1 lipca 2013 r., wówczas odsyłacz do Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) zostanie umieszczony na dowodzie dostawy.

Aby zachować zgodność z przepisami Rozporządzenia CPR, firma Knauf Insulation opracuje Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP) dla każdego produktu, które będą mogli Państwo znaleźć w Internecie pod niepowtarzalnym dla każdego produktu adresem strony (URL). Do każdej Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) dołączona będzie Karta bezpieczeństwa (SDS).
Aby zapoznać się z Deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP) produktu, wystarczy skopiować jej adres URL do przeglądarki. W ten sposób uzyskają Państwo dostęp do naszej internetowej bazy deklaracji znajdującej się pod adresem: https://www.knaufinsulation.com/.

Wszystkie wyroby termoizolacyjne Knauf Insulation przeznaczone do stosowania w budynkach są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR). Rozporządzenie nie dotyczy specjalnych wyrobów do izolacji przeciwpożarowej i akustycznej, więc nowe przepisy nie mają na nie wpływu.

Uwaga: Produkty znajdujące się już w obrocie nie wymagają wymiany etykiet („w obrocie” oznacza wyroby wyprodukowane i zapakowane), badamy jednak możliwość udostępnienia deklaracji także i dla tych produktów, na przykład poprzez umieszczenie odsyłacza do deklaracji i jej adresu internetowego na fakturze.