W Trosce o Naturę

By Anonim
Styczeń 01, 2010

 

Knauf Insulation Partnerem Programu „W Trosce o Naturę”

,W Trosce o Naturę” to nasze zobowiązanie zmierzające do prowadzenia  takich działań których efektem jest likwidowanie szkodliwego wpływu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na środowisko naturalne, to nasz wkład w pomyślność społeczności XXI wieku poprzez uświadomienie, że wzrost gospodarczy jest możliwy i konieczny ale przy respektowaniu naturalnych potrzeb środowiska naturalnego.

Program „W Trosce o Naturę”  jest programem otwartym w którym udział jest dobrowolny, skierowany do : producentów, importerów , firm specjalistycznych zbierających i przetwarzających odpady, a także do gmin, powiatów, szkół, organizacji ekologicznych oraz wszystkich, dla których ważna jest dbałość o środowisko naturalne.  Będąc mieszkańcami Polski , jako część europejskiego społeczeństwa jesteśmy zobowiązani do udziału w tworzeniu społecznej świadomości odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń.Celem programu jest dążenie do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie działań produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami tj. :- dostarczanie produktów o minimalnej szkodliwości dla środowiska,- poszukiwanie bezodpadowych technologii wytwarzania,- wspieranie i rozwijanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wszystkie te działania  łączy - znak „W Trosce o Naturę”, który jest wizualnym potwierdzeniem udziału w programie o tej samej nazwie. Efektem działań programu „W Trosce o Naturę” ma być podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wzrost odpowiedzialności przedsiębiorców w zakresie gospodarowania środowiskiem.

Platformą prezentującą działania związane z budową krajowego systemu odzysku i recyklingu  jest strona internetowa www.wtrosceonature.com.  Strona została przygotowana w celu  promowania  tych klientów naszej organizacji, którzy prowadząc działalność  proekologiczną, są  pozytywnym przykładem możliwości rozwoju firmy w zgodzie z naturą.

Działania edukacyjne "W Trosce o Naturę"

Następstwem przyjęcia  członkostwa  Unii Europejskiej w 2004 roku była konieczność implementacji prawa polskiego do prawa unijnego w tym wielu regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska .Wprowadzenie nowych ustaw z zakresu gospodarki odpadami postawiło przed Przedsiębiorcami nowe zadania i spowodowało konieczność szybkiego dostosowania się do nowych standardów obowiązujących w UE. Wraz z nowym porządkiem prawnym zmiany wymaga także sposób patrzenia na działalność gospodarczą tj. uwzględniającą  potrzebę dbania o środowisko naturalne i konieczność zapobiegania jego degradacji. 

W ramach programu „W Trosce o Naturę” realizowany jest  cykl szkoleń i akcji edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, szkół, samorządów i lokalnych społeczności mających na celu  przekazanie wiedzy nt obowiązującego w zakresie odpadów opakowaniowych prawa, metodach zapobiegania ich powstawaniu oraz  podniesieniu ogólnej świadomości ekologicznej.

 Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA jest od 2004 roku certyfikowany światowym znakiem jakości ISO 14001 wzmacniając tym swoją pozycję  jako wiodącej organizacji w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Swoim dotychczasowym dorobkiem czynimy zadość oczekiwaniom społecznym wobec środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń.