Regulamin Captain K

Regulamin 6. edycji Programu Partnerskiego Knauf Insulation „Captain K”

Program Partnerski Knauf Insulation, Captain K (zwany dalej "Captain K") jest realizowany przez

Knauf Insulation Sp. z o.o.,
1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa, 
POLSKA
(dalej "KI" lub „Organizator”)

w celu promocji produktów Knauf Insulation.

Program Captain K ma na celu nagradzanie zakupów produktów KI oraz uhonorowanie partnerskiej współpracy z profesjonalnymi instalatorami wełny mineralnej Knauf Insulation. W ramach programu uczestnicy zdobywają punkty, które są zapisywane na koncie uczestnika i można je wymieniać na nagrody. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się program partnerski Captain K (dalej także „Program”):

UCZESTNICY

a.  Uprawnieni uczestnicy

W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które - świadcząc usługi instalatorskie w zakresie izolacji termicznej lub akustycznej - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują zakupów określonych produktów marki Knauf Insulation w sieci dystrybucji Knauf Insulation Sp. z o.o. na terytorium Polski.

Z udziału w Programie wyłączeni są hurtownicy, dystrybutorzy, sprzedawcy internetowi, sklepy dla majsterkowiczów i podobne kanały dystrybucji wraz z ich pracownikami oraz podmioty gospodarcze powiązane osobowo lub kapitałowo z wyżej wymienionymi, w szczególności świadczące usługi w zakresie budowy i sprzedaży domów oraz mieszkań. To samo dotyczy pracowników Knauf Insulation sp.z o.o. lub członków ich rodzin.

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i Uczestnik może w każdej chwili z niego zrezygnować. O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować Organizatora drogą pisemną.

Knauf Insulation zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika do Programu bez podania przyczyny.

b.  Rozpoczęcie uczestnictwa

Udział w Programie wymaga rejestracji konta użytkownika do zbierania punktów w aplikacji Klienta. Rejestracja możliwa jest na stronie www.captaink.pl przy podaniu adresu e-mail (login) oraz hasła. Jeśli wnioskodawca jest już uczestnikiem programu Captain K, posłużenie się nowym wnioskiem o otworzenie innego (nowego) konta do zbierania punktów jest niedozwolone, ponieważ jedna osoba może otworzyć i posiadać tylko jedno konto.

PUNKTY / NAGRODY

a. Ogólne informacje
Użytkownicy za zakup produktów KI wskazanych w aplikacji a także za inne rodzaje aktywności wskazane przez Organizatora (udział w szkoleniach, targach, prezentacjach organizowanych przez KI) otrzymują punkty. Punkty zarejestrowane na koncie Uczestnika stanowią matematyczną podstawę programu Captain K. Punkty można wykorzystać tylko zgodnie z warunkami Programu.

b. Saldo konta i ochrona danych do logowania
Uczestnicy mogą sprawdzić aktualny stan konta punktowego wyłącznie za pośrednictwem swojego osobistego konta internetowego (strony internetowej lub aplikacji), korzystając z systemu komunikacji dla Programu, w strefie chronionej hasłem. Aby zapobiec nadużyciom, Uczestnik musi zadbać o ochronę danych logowania przed osobami trzecimi.

c. Zdobywanie punktów

Punkty mogą być naliczane od początku uczestnictwa w Programie. Punkty może rejestrować na koncie uczestnika tylko Uczestnik lub osoba świadcząca usługi w jego imieniu.

Punkty można zbierać poprzez skanowanie etykiet wybranych produktów Knauf Insulation i uczestnictwo w wydarzeniach lub korzystanie z innych odpowiednich usług wskazanych przez KI.

Etykiety produktów Knauf Insulation:                                                                                                                                                           -wyprodukowanych przed 05/08/2019,

- lub nie zawierające oznaczenia programu Captain K i kodów do skanowania,

-lub produktów, które nie zostały zebrane przez Uczestnika w wyniku zakupu produktów KI (np. przez osoby trzecie, które nie kwalifikują się do Programu),

-lub (w przypadku skanowania manualnego) etykiety, które są nieczytelne lub nie są bezpośrednimi zdjęciami etykiet lecz np. zdjęciami innego zdjęcia lub zdjęciami etykiet produktów znajdujących się na palecie w oryginalnym opakowaniu zbiorczym

nie będą brane pod uwagę i nie zostaną przyznane za nie punkty. W razie dalszych wątpliwości, KI zastrzega sobie prawo do zażądania powiązanej faktury lub innego powiadomienia.

d. Wykluczenia z rejestracji punktów

Nie podlegają rejestracji Punkty dla produktów KI, które zostały wyprodukowane przed 05/08/2019, lub które nie zostały zebrane przez Uczestnika lub osoby działające w jego imieniu, lub które zostały następnie zwrócone lub które zostały uzyskane bezpodstawnie. Postanowienia te stosuje się także w przypadkach niewykorzystania lub zwrotu produktu, dzięki któremu zgromadzono punkty.

e. Wykorzystanie punktów: wymagania i dostępność nagród
Uczestnik może wymienić punkty na nagrody, gdy tylko zdobędzie liczbę punktów wymaganą dla danej nagrody, a punkty w wystarczającej ilości dla zamiany na nagrodę zostały zapisane na koncie uczestnika programu Captain K. Nagrody można uzyskać tylko na warunkach określonych w sklepie z nagrodami. Organizator zastrzega, iż indywidualne konkretne nagrody mogą okresowo nie być dostępne. Warunki zmiany katalogu nagród określają postanowienia pkt 4.2 Regulaminu, zaś uprawnienia Uczestników związane z wadami nagród postanowienia pkt 4.3 Regulaminu. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

f. Możliwość przenoszenia punktów i handel punktami
Punkty i konto punktów nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Sprzedaż, wymiana, wystawienie na aukcję lub inne przekazanie punktów osobie trzeciej nie są dozwolone. Zabronione są również zakup lub sprzedaż punktów oraz zakup punktów od Uczestników lub osób trzecich oraz ich nieuprawnione użycie.

g. Opodatkowanie nagród

Nagrody w programie stanowią przychód Uczestnika z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła i nie wypełnia w takim przypadku druków PIT oraz nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.  Uczestnik w momencie przystąpienia do programu akceptuje, iż w związku z otrzymaniem ewentualnej nagrody, zobowiązany będzie do samodzielnego rozliczenia uzyskanego z tego tytułu przychodu w podatku dochodowym.

h. Wygaśnięcie ważności zebranych punktów

Zebrane punkty są ważne przez co najmniej 2 lata i wygasają w dniu 31.12 roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały przyznane, co oznacza, że okres ważności punktów wynosi od dwóch do trzech lat, w zależności od terminu, kiedy zostały przyznane.

i. Reklamacje

Wszelkie reklamacje z tytułu Programu mogą być wnoszone wyłącznie przez jego Uczestników oraz powinny być przesłane Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni o daty zaistnienia okoliczności stanowiących przyczynę (uzasadnienie) reklamacji.

Reklamację należy wnieść w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Organizatora, podany w Regulaminie. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania pisma reklamacyjnego listem poleconym w urzędzie pocztowym. Reklamacja wniesiona z naruszeniem powyższych wymogów lub po upływie terminu do wniesienia reklamacji nie będzie rozpatrywana.

Zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane osobowe i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony na piśmie w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostatecznie i nie przysługuje od niego odwołanie. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora co do rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

3. WYKLUCZENIE Z PROGRAMU / zakończenie PROGRAMU

Wykluczenie z Programu
Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Wykluczenie odbywa się w formie pisemnego zawiadomienia Uczestnika o wykluczeniu przez Organizatora z podaniem uzasadnienia.

Zakończenie Programu
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu, bądź przedłużenia czasu jego trwania wskazanego w pkt 4.1. Regulaminu, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez Uczestników.

4. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str.1) zwanego dalej „RODO”, organizator informuje, iż:

a. administratorem przekazanych danych osobowych jest Knauf Insulation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa;

b. administrator przetwarza następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika
- nazwa, adres nr NIP firmy

-dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu

-dane analityczne związane z aktywnością uczestnika w programie

c. udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO;
- naliczenia punktów w programie, przesłania nagrody oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a   RODO;
- na potrzeby marketingu produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO);
- subskrypcji newslettera, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a   RODO;

-wysyłania powiadomień PUSH na urządzenia mobilne (wg. art. 6 ust. 1 lit.a;f RODO);

d. odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane firmom kurierskim w celu dostarczenia nagrody, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę księgową programu oraz informatyczną strony  www.knaufinsulation.pl oraz www.captaink.pl

e. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Programie;

f. przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu i ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez Organizatora w związku z Programem zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu Programu oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych;

Dla celów marketingu własnych produktów dane będą przechowywane do chwili wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku nawiązania współpracy, dane osobowe będą przechowywane podczas trwającej współpracy oraz 5 lat po zakończeniu roku obrotowego po roku, w którym została zakończona współpraca;

Dla celu subskrypcji newslettera dane będą przetwarzane do wycofania zgody. Może Pan/Pani wycofać zgodę, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu;

uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

uczestnik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby Organizatora lub na adres email: [email protected]. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z zakończeniem udziału Uczestnika w Programie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie do momentu wycofania zgody;

uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ;

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych może Pani/Pan uzyskać drogą elektroniczną [email protected];

5. CAPTAIN K WYZWANIA I KONKURSY

Knauf Insulation w ramach programu partnerskiego Captain K ma prawo organizować konkursy dla zarejestrowanych uczestników. Jedną z możliwych form konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie uczestnika, który zeskanuje najwięcej etykiet produktów Knauf Insulation biorących udział w programie w wyznaczonym okresie („Skan miesiąca”).

Konkursy mogą różnić się pod względem formy, komunikacji, sposobu wyłaniania zwycięzcy, liczby uczestników, rodzaju nagrody. Ogłoszenie konkursu i wyłonienie zwycięzcy konkursu: Konkursy (w tym szczegółowy opis konkursu) i ich wyniki są publikowane w aplikacji Captain K i na stronie www.captaink.pl.

Uczestnik programu partnerskiego Captain K wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i firmy w aplikacji i na stronie internetowej, jeśli wygra konkurs. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni e-mailem. Knauf Insulation zastrzega sobie prawo do nie publikowania informacji o zwycięzcach konkursów. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu partnerskiego Captain K są upoważnieni do uczestnictwa.

Konkursy nie są powiązane, sponsorowane, wspierane ani administrowane przez Apple Inc. i jego podmioty stowarzyszone ani przez Google LLC. i jego podmioty stowarzyszone.

Wykluczenie uczestników: Pracownicy Knauf Insulation i ich krewni nie mogą brać udziału w konkursach Ponadto, Knauf Insulation może wykluczyć poszczególne osoby z udziału z uzasadnionych powodów, takich jak naruszenie warunków uczestnictwa, podanie fałszywych danych podczas rejestracji, manipulacji i próby manipulacji takimi danymi, a także niezwiązanych z nagrodami, nieobiektywne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia zachowanie w związku z konkursem lub firmą Knauf Insulation. Jeśli w takim przypadku nagroda została już przekazana, Knauf Insulation podejmie kroki zmierzające do zwrotu nagrody.

Zmiana warunków uczestnictwa i zakończenie konkursu: Knauf Insulation zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udziału w konkursie w dowolnym momencie z ważnych powodów, w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach e-mailem. Knauf Insulation zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny.

 

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

a. Czas trwania Programu
Niniejsza edycja programu trwa od dnia 01/01/2024 do dnia 31/12/2024. Uczestnicy programu zarejestrowani w poprzednich edycjach programu zachowują swoje prawa w kolejnych edycjach programu i ich ponowna rejestracja w programie partnerskim Captain K nie jest wymagana.  

b. Modyfikacja Programu lub Regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo – po uprzednim zawiadomieniu Uczestników – zmiany treści Regulaminu, katalogu nagród lub innych elementów Programu w każdym czasie z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw wcześniej nabytych przez Uczestników.

Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu, informacje o zmianie katalogu czy zasad przyznawania nagród oraz dotyczących innych elementów Programu będą dostarczane w formie pisemnych komunikatów (zawiadomień).

Powyższe zmiany lub uzupełnienia zostaną uznane za zaakceptowane, jeżeli Uczestnik nie wniesie pisemnego sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od zawiadomienia. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia Uczestnik kończy swój udział w Programie z chwilą wejścia w życie zmian, co do których zgłosił on uprzednio sprzeciw.

c. Wady nagród

W przypadku ujawnienia wad nagród, Organizator zapewni wymianę albo usunie wady w rozsądnym terminie. Jeśli to nie będzie skuteczne, Uczestnik otrzyma zwrot punktów po zwrocie nagrody. W takim przypadku Uczestnik może ponownie je wykorzystać na cele wymiany na inne nagrody.

Okres gwarancji na nagrody wynosi maksymalnie 2 lata od daty otrzymania nagród przez Uczestnika lecz nie więcej niż okres gwarancji udzielonej przez ich producenta. Gwarancja nie dotyczy wad zaistniałych w wyniku użycia nagrody w sposób lub do celu niezgodnego ze sposobem lub celem, w jakim nagroda ta może zostać wykorzystana zgodnie z jej podstawowym przeznaczeniem.

d. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.captaink.pl.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

KONTAKT

Uczestnik może skontaktować się z zespołem Captain K i/lub poprosić o informacje za pośrednictwem poniższych danych:

Telefon: +48 22 3690599
e-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.captaink.pl