Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Data wejścia w życie: 10.05.2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.07.2013 r.
 

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) spółka Knauf Insulation Sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d)    tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a)    Usługodawca – Knauf Insulation Sp. o.o. z siedzibą w 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134300, NIP 7861566557, kapitał zakładowy: 100.000 zł.
b)    Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu
c)    serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresami: http://www.knaufinsulation.pl/, http://www.akcjaekoszkola.pl/, http://budowairemont.knauf.pl/,  http://knaufblog.pl, http://www.welnaexpert.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
d)    usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
e)    świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
f)    system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
g)    środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną
h)    adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
i)    informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.


§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.    Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne regulaminy dostępne na odpowiednich stronach serwisu.

2.    Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
a)    usługi informacyjne,
b)    usługi komunikacyjne,
c)    usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów.

3.    Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:
a)    usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez Usługodawcę produktach i usługach, a także informacje dotyczące szkoleń, artykułów prasowych, wolnych stanowiskach pracy, osób kontaktowych;
b)    usługi, w ramach których Usługobiorca może uzyskiwać od Usługodawcy dokumentację techniczną, karty produktów i systemów, filmy instruktażowe oraz inne pliki do pobrania;
c)    usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji;
d)    usługi, w ramach których Usługobiorca może korzystać z kalkulatorów, wzorników i innych symulatorów.

4.    Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Usługodawca i Usługobiorca przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową.

5.    Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą transakcji przewozu towarów do klientów Usługodawcy.

6.    Korzystanie z poszczególnych usług wymienionych w ust. 3-5 zapewniają specjalistyczne zakładki zamieszczone na poszczególnych stronach www w ramach serwisu. Korzystanie z niektórych usług, w szczególności z usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Usługodawcy lub organizacji transportu towarów, możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Usługobiorcy.
 


§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
a)    połączenie z siecią Internet,
b)    przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

2.    W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
a)    przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0.
b)    monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
c)    włączona obsługa Cookies i Java Script

3.    W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

4.    Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

5.    Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych. W przypadku jednak niedozwolonego skorzystania z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowień umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą), Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

6.    W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem: nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

7.    W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
a)    nie usuwa, ani nie modyfikuje danych;
b)    posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;
c)    nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 


§ 5
Polityka plików cookies

1.    Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

2.    Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Usługobiorcy podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3.    W związku z udostępnianiem zawartości serwisu przez Usługodawcę, stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości stron serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c)    utrzymania sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
d)    dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań

5.    W ramach serwisu możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików cookies:
a)    „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
c)    pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
d)    funkcjonalne pliki cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

6.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiednich producentów tego oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Usługobiorcy, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7.    Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8.    Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.


§ 6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.    Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi  odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w §3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.

2.    Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią  przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. 

3.    Dodatkowe zasady zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych usług mogą określać postanowienia odrębnych regulaminów danych usług, o których mowa w § 3 ust. 1 zd. 2 Regulaminu.

4.    Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają odrębne regulaminy danych usług, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.


§ 7
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2.    Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu.

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a)    oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
b)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.    Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

5.    O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

6.    Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
 


§8
 Polityka Prywatności

1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie 
o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

3.    Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną, a ich przetwarzania następuje:
a)    w celu realizacji poszczególnych usług,
b)    na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

4.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcę usług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

5.    Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
a)    odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b)    innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, lub na podstawie umowy na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

6.    Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:  imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon, fax. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej danych osobowych Usługobiorców, które niezbędne są do świadczenia danej usługi. W taki przypadku dane te będę każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.

7.    Usługobiorca udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

8.    Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9.    Usługobiorcom przysługuje prawo:
a)    dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
b)    żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;
c)    sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.

10.    Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 


§ 9
Ochrona praw własności intelektualnej

1.    Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2.    Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 10
Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

2.    W stosunku do Usługobiorców będących przedsiębiorcami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw.

3.    W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela gwarancji, że dane lub informacje zamieszczone w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.

4.    Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

5.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę formularzy dostępnych w serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

6.    Regulamin może ulec zmianie, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronach serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach serwisu zmienionego Regulaminu.

7.    Usługodawca jest uprawniony do  dokonywania:
a)    zmian danych zawartych w ramach serwisu
b)    zmian parametrów technicznych serwisu
c)    czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu
d)    całkowitego wycofania serwisu
– o czym powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.

8.    W odniesieniu do Usługobiorców będących przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.

9.    Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

10.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

11.    W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę z Usługobiorcą indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

12.    Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.